G-rated

What are you waiting for?

0%

hdu 4751 Divide Groups

本文从WordPress迁移而来, 查看全部WordPress迁移文章

搜索剪枝

题意:给n个人,另外给出每个人认识哪些人(a认识b但b一定认识a,另外认识也不传递)。现在要将所有人划分在两个集合,要求集合内部,两两之间必须相互认识,问是否能划分成功,Y/N

这个,注意到两点即可,人数<=100,集合内部的人两两认识,这是个很苛刻的条件,要满足这个条件不容易,所以我们大可暴力去构建,可知在构建过程中是可以大量剪枝的(因为那个条件太苛刻了),只要构建成功,就直接返回

dfs的思路是,对于每个人x,它要么在A集合,要么在B集合,当前A,B集合内部的人都是合法,试着把x放入A中,如果不破坏A集合,这样方案在当前这一步还是可行的,就继续递归下去。同样的,试着放在B集合,如果不破坏B集合就继续递归下去。如果x既不能放A也不能放B就直接返回false,另外就算x放进集合了但最后也没有构建成功,那还是返回false。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;
#define N 110
#define cl(xx,yy) memset((xx),(yy),sizeof((xx)))

int n,A[N],B[N],la,lb;
bool g[N][N];

bool check(int *set,int len,int x){
for(int i = 0; i < len; i++)
if(!g[set[i]][x] || !g[x][set[i]])
return false;
return true;
}

bool dfs(int x){
if(x > n) return true;
bool ok,res;
ok = check(A,la,x);
if(ok){
A[la++] = x;
res = dfs(x+1);
if(res) return true;
la--;
}
ok = check(B,lb,x);
if(ok){
B[lb++] = x;
res = dfs(x+1);
if(res) return true;
lb--;
}
return false;
}

int main(){
while(scanf("%d",&n)!=EOF){
cl(g,false);
for(int i = 1; i <= n; i++){
int j;
while(true){
scanf("%d",&j);
if(j == 0) break;
g[i][j] = true;
}
}
la = lb = 0;
bool res = dfs(1);
puts(res ? "YES" : "NO");
}
return 0;
}