G-rated

What are you waiting for?

0%

最小树形图专题

本文从WordPress迁移而来, 查看全部WordPress迁移文章

最小树型图这个内容其实有点鸡肋,用得不多,能找到的题目多时模板题,题目都是要求输出最小树形图的总权和,并没有要求输出最小树形图的具体形状,如果真要输出输出完整的最小树形图,应该要改掉整个代码实现,在这个方面没有深究

最小树形图模板——来自小HH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
int Directed_MST(int root,int nv,int ne){
int res = 0;
while(true){
cl(in,0x3f,sizeof(in));
for(int i = 0; i < ne; i++){
int u = e[i].u , v = e[i].v;
if(u != v && e[i].w < in[v]){
in[v] = e[i].w; pre[v] = u;
}
}
for(int i = 0; i < nv; i++){
if(i == root) continue;
if(in[i] == INF) return -1;
}

in[root] = 0;
cl(id,-1,sizeof(id));
cl(vis,-1,sizeof(vis));
int cntnode = 0;
for(int i = 0; i < nv; i++){
int v = i;
res += in[i];
while(vis[v] != i && id[v] == -1 && v != root){
vis[v] = i; v = pre[v];
}
if(v != root && id[v] == -1){
for(int u = pre[v]; u != v; u = pre[u]){
id[u] = cntnode;
}
id[v] = cntnode++;
}
}
if(cntnode == 0) break;
for(int i = 0; i < nv; i++)
if(id[i] == -1)
id[i] = cntnode++;
for(int i = 0; i < ne; i++){
int temp = e[i].v;
e[i].u = id[e[i].u];
e[i].v = id[e[i].v];
if(e[i].u != e[i].v)
e[i].w -= in[temp];
}
nv = cntnode;
root = id[root];
}
return res;
}

下面是几道题目,可以说都是模板题