G-rated

What are you waiting for?

0%

zoj 3201 Tree of Tree

本文从WordPress迁移而来, 查看全部WordPress迁移文章

树dp

题意:给一颗无根树,每个点有权值,要找出一个子树,点数为m,并且使得m个点的权值和最小。

定1为根

定义dp[u][m],以u为根的子树下,包含m个点的最小权值。因为每个点都可能作为最后那个子树的根,所以枚举所有的dp[u][m],找出最小的那个值

ANS = min(dp[u][m]);

考虑转移,因为是以u为根的子树,所以u这个点是必须选的,然后考虑u下面的子树怎么选,这就是个背包问题。u下面的第1个子树选了k1个点,第2个子树选了k2个点,第3个子树选了k3个点…..最后使得总权值和最小

dp[u][m] = min(dp[u][m] , dp[u][m-i] + dp[v][i]);

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;
#define N 110
#define cl(xx,yy) memset((xx),(yy),sizeof((xx)))

int n,m,tot,head[N],val[N];
struct edge{
int u,v,next;
}e[2*N];
int cnt[N],dp[N][N],ANS;

inline void add(int u,int v){
e[tot].u = u; e[tot].v = v;
e[tot].next = head[u]; head[u] = tot++;
}

void dfs(int u,int fa){
cnt[u] = 1;
for(int k = head[u]; k != -1; k = e[k].next){
int v = e[k].v;
if(v == fa) continue;
dfs(v,u);
cnt[u] += cnt[v];
}
dp[u][1] = val[u];
for(int k = head[u]; k != -1; k = e[k].next){
int v = e[k].v;
if(v == fa) continue;
for(int j = min(cnt[u],m); j >= 2; j--)
for(int k = 1; k <= cnt[v] && k < j; k++)
dp[u][j] = max(dp[u][j] , dp[u][j-k]+dp[v][k]);
}
ANS = max(ANS,dp[u][m]);
}


int main(){
while(scanf("%d%d",&n,&m)!=EOF){
tot = 0; cl(head,-1);
for(int i = 0; i < n; i++)
scanf("%d",&val[i]);
for(int i = 1; i < n; i++){
int u,v;
scanf("%d%d",&u,&v);
add(u,v); add(v,u);
}
cl(dp,0);
ANS = 0;
dfs(0,-1);
printf("%d\n",ANS);
}
return 0;
}